ZpětÚvod Nabízíme

Prodej nemovitosti v 10 bodech

Prodej nemovitosti vyžaduje bezchybné provedení řady kroků. My vás jimi provedeme tak, aby kladly minimální nároky na váš čas a nevyžadovaly žádné odborné znalosti z vaší strany. Znamená to, že většinu z nich provedeme odborně sami místo vás a budeme vyžadovat z vaší strany jen minimální asistenci tam, kde je to nutné.

NÁSLEDUJE POPIS JEDNOTLIVÝCH KROKŮ NUTNÝCH K ÚSPĚŠNÉMU PRODEJI NEMOVITOSTI

1. Osobní seznámení s nemovitostí 

Makléř vždy osobně navštíví nemovitost a provede její profesionální ocenění. Z výpisu z katastru nemovitostí (tzv. list vlastnictví) a nabývacího titulu (popř. i ze snímku katastrální mapy) překontroluje, zda Vaše nemovitost netrpí žádnou právní vadou, tzn. je bez zástavního práva, nařízené exekuce, věcného břemene apod., a tedy lze ji nabídnout k okamžitému prodeji. V opačném případě jsme připraveni poradit, jakým způsobem postupovat, aby konkrétní omezení vlastnického práva bylo odstraněno. Následuje nafocení a popis nemovitosti a příprava do inzerce.

2. Podpis zprostředkovatelské smlouvy

S prodávajícím podepisujeme zprotředkovatelskou smlouvu, která jasně stanovuje podmínky prodeje, obvzláště prodejní cenu, za kterou se bude nemovitost inzerovat, dále také provizi makléře, vybavení nemovitosti atd. V případě, že na nemovitost nemáte vyhotovený Energetický štítek (PENB), makléř Vám doporučí vhodného zpracovatele.

3. Inzerce Vaší nemovitosti

Kvalitní fotografie vždy zvýší prestiž nabídky Vaší nemovitosti, stejně jako doplnění půdorysů - zvláště u bytů. Vystavení nabídky na největších realitních serverech, kam se dlouhodobě řadí sreality.cz, reality.cz, reality.idnes.cz. Inzerujeme na 12 realitních serverech.

4. Prohlídky nemovitosti

U každé prohlídky vždy asistuje náš makléř, aby mohl klientovi řádně nemovitost ukázat a zodpovědět jeho dotazy. Zároveň tím šetříme čas prodávajícímu u nemovitostí, kde sám nebydlí. Makléř se vždy snaží vybírat ze zájemců ty, kteří mají o koupi nebo pronájem nemovitosti opravdový zájem a nejde jen o zvědavce. Prodávajícího vždy informujeme o výsledku prohlídek.

5. Rezervační smlouva

Touto smlouvou se obě smluvní strany zavazují k podpisu kupní smlouvy v dohodnutém termínu, a to eventuelně pod sankcí vzájemně dohodnuté finanční pokuty (tzv. smluvní pokuta). Kdy je třeba rezervační smlouvu uzavřít? V okamžiku, kdy zájemce projeví vážný zájem o nemovitost, je nutné podepsat rezervační smlouvu. Následuje příprava podkladů nutných pro podpis kupní smlouvy, v případě hypotečního úvěru pomáháme kupujícímu s potřebnými dokumenty, abychom maximálně urychlili dobu schvalování úvěru.

6. Podpis kupní smlouvy a advokátní úschova

Podpisy kupních smluv realizujeme prostřednictvím advokátní úschovy, jelikož je nejbezpečnější formou úhrady jak pro kupujícího, tak pro prodávajícího. Tímto způsobem se zamezí situacím, kdyby prodávající nemovitost převedl na kupujícího, ale kupující by ji nezaplatil nebo by ji kupující zaplatil předem a prodávající by ji na kupujícího nepřevedl. Nebo by ji sice převedl, ale nemovitost by měla skrytou vadu nebo byla zatížená právem třetích osob (např. nájmem) nebo například soudním sporem. Úschovou dále předejdeme situacím, kdy by k zatížení nemovitosti došlo v mezidobí od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí nebo kupní smlouvy do doby nabytí vlastnictví. Předejdeme také problematickému zpětnému získávání zaplacené kupní ceny v případě, že nedojde k převodu nebo dojde k zatížení nemovitosti. 

Běžnou praxí je tedy složení kupní ceny nemovitosti k rukám třetí osoby, která vyplatí prodávajícímu kupní cenu až poté, co bude kupující jako nový vlastník zapsán v katastru nemovitostí s tím, že nemovitost nebude zatížena. Uvolnění peněz z úschovy se uskutečňuje dle dohodnutých podmínek ve smlouvě o úschově. 

Advokátní úschova peněz - slouží ke zvýšení jistoty, že smluvní strany řádně splní to, na čem se dohodly. Advokát (schovatel) vystupuje jako třetí nezávislá osoba, u které jsou uloženy finanční prostředky (odděleně od jiných úschov či jiných prostředků) až do doby splnění dohody. Oproti notářské úschově je advokátní úschova finančně výhodnější a celý proces je navíc méně formální (smlouvu je možné uzavřít i distančně).

7. Návrh na vklad a vložení na katastr nemovitostí

Při podpisu kupní a úschovní smlouvy podepisují obě strany zároveň návrh na vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí. Jakmile je uhrazena celá kupní cena do advokátní úschovy, zajistíme doručení návrhu na vklad na příslušný katastrální úřad. Od vložení vkladu do katastru začíná běžet tzv. ochranná lhůta (20 dnů), po tuto dobu jsou informovány obě strany o tom, že u nemovitosti dochází k přepisu. Tato lhůta slouží hlavně k ochraně vlastníků nemovitosti, aby nedošlo k neoprávněnému nakládání s nemovitostmi. 

8. Přepis vlastníka

Jakmile uplyne ochranná lhůta, právník katastrálního úřadu zkontroluje kupní smlouvu a provede převod vlastnictví. Katastrální úřad rozešle oběma smluvním stranám vyrozumění o provedení vkladu kupní smlouvy. 

Vklad vlastnického práva je jeho zápis do katastrálních operátů. Právním důvodem nabytí vlastnictví je sice platná smlouva, ale pro přechod vlastnického práva je rozhodující právě okamžik vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

9. Předání nemovitosti a uvolnění peněz z úschovy

Dochází k předání nemovitosti, kde makléř připraví protokolo o předání nemovitosti, kam se zapíší stavy všech měřáků a stav nemovitosti ke dni předání. Tento protokol také slouží jako podklad k přehlášení energií na nového majitele. Následuje vyplacení kupní ceny z advokátní úschovy prodávajícímu.

10. Podání přiznání k dani z nabytí nemovitosti a daň z příjmu

Do 3 měsíců od nabytí právní moci vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, je nutné, aby kupující podal daňové přiznání k dani z nabytí nemovitosti. Přiznání se podává na finanční úřad, v jehož působnosti nemovitost leží. Výše daně se rovná čtyřem procentům z kupní ceny nemovitosti nebo z ceny odhadní, a to podle toho, která je vyšší. 

Velká část převodů nemovitostí je od daně z příjmu osvobozena. Konkrétně jsou osvobozeny případy, kdy prodávající před prodejem v nemovitosti bydlel nejméně po dobu dvou let, dále pokud prodávající v nemovitosti bydlel sice po dobu kratší než dva roky, ale získané finanční prostředky využil na koupi jiné nemovitosti určené k bydlení, nebo pokud doba mezi nabytím a prodejem nemovitosti přesáhla dobu pěti let. V opačném případě je nutné, aby prodávající podal daňové přiznání a daň z příjmu odvedl. Základem daně z příjmu je prodejní cena snížená o náklady s tímto příjmem související (tj. o pořizovací cenu, poplatky za notáře, advokáta, správní poplatky, náklady na údržbu, zvýšení hodnoty nemovitosti atd.). Platí zde obecná pravidla pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob a není tedy povinnost podávat daňové přiznání bezprostředně po prodeji. Termín pro podání daňového přiznání místně příslušnému finančnímu úřadu je obecně stanoven nejpozději do konce března následujícího zdaňovacího období.

Poučení spotřebitele

POUČENÍ ve smyslu ust. § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 zák.č. 89/2012 Sb. (dále jen jako „OZ“) (dále jen jako „Poučení“)

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/EC („GDPR“)


Partneři

Stále se rozrůstá náš team makléřů

  • Přibíráme nové makléře!
  • Nabízíme nejlepší podmínky!
  • S námi se vždy domluvíte!

Přidejte se do teamu

Rychlý kontakt

Realitáři Plzeň SE
náměstí Republiky 202/28
301 00 Plzeň

Tel.: +420 373 036 333
Gsm: +420 775 720 920
E-mail: nasi@realitari.cz